Bemiddeling in familiezaken

Conflicten zijn van alle tijden

Een rechtszaak aanspannen om een conflict op te lossen, leidt vaak tot een onherstelbare breuk in relaties, vooral wanneer het gaat over een conflict met personen uit uw onmiddellijke omgeving, zoals familieleden, werkgever of buren. Bovendien is het bij een rechtszaak vaak ‘alles of niets’: een proces win je of verlies je. 

Bemiddeling is een alternatieve manier van conflictoplossing

Bemiddeling is een wijze van conflictoplossing waarbij de bemiddelaar als neutrale derde samen met alle betrokken partijen via dialoog probeert een positieve en door iedereen gedragen oplossing te vinden. Belangrijk hierbij is dat de oplossing, het eindresultaat door alle betrokken partijen aanvaard wordt. 

Om de bemiddeling goed te laten verlopen staan enkele werkingsprincipes voorop: 

  • Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, het vraagt een inspanning van de betrokken partijen. 
  • Bemiddeling is strikt vertrouwelijk. De betrokken partijen overleggen samen welke informatie van de bemiddelingsgesprekken aan derden voorgelegd kan worden.
  • De bemiddelaar treedt op als neutrale derde en is meerzijdig partijdig. 
  • Informatie wordt transparant doorgegeven naar beide partijen, alsook tussen de partijen en de bemiddelaar.

De bemiddeling verloopt in verschillende fases. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek informeert de bemiddelaar de partijen over de werkingsprincipe en het verloop van de bemiddeling. De bemiddelaar overhandigt ter ondertekening aan partijen het bemiddelingsprotocol. Nadien kan de bemiddeling gestart worden. In de loop van de gesprekken komen alle onderwerpen aan bod waarover de betrokken partijen een oplossing willen bereiken. Elke partij zet haar situatie uiteen. De bemiddelaar verzamelt alle inlichtingen over de geschilpunten, hij verduidelijkt de standpunten, hij geeft in het kort de punten weer waarover de partijen akkoord en niet akkoord zijn en, als neutrale derde, zorgt hij ervoor dat er een vertrouwensklimaat heerst zodat er onderhandelingen mogelijk zijn. In de slotfase wordt gezocht naar concrete oplossingen waar elke partij zich in kan vinden. Dit wordt uiteindelijk vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. De bemiddelingsovereenkomst legt de verbintenissen vast die elke partij is aangegaan om een einde te maken aan hun geschil. De bemiddelingsovereenkomst kan bekrachtigd worden door een rechter, waardoor dit de waarde van een vonnis krijgt.

Een geslaagde bemiddeling wordt door partijen als een zege ervaren. Op korte termijn komen partijen tot een oplossing waar ze zelf achter kunnen staan (niet opgelegd door derden of een rechter). Zij slagen er vaak ook in op langere termijn eventuele nieuwe conflicten onderling op te lossen. Vooral in familiale aangelegenheden wijzigen de behoeften van ouders en kinderen wel eens naargelang de leeftijd. Kortom: bemiddeling wordt ervaren als een win/win voor alle betrokken partijen.