Vakgebieden

Algemeen burgerlijk recht

 • Eigendom en mede-eigendom 
 • Koop-verkoop

 • Aanneming (bouwrecht)

 • Huurrecht 

 • Verbintenissenrecht: overeenkomsten, wilsgebreken 

 • Aansprakelijkheid en begroting van geleden schade

Arbeidsrecht

 • Einde van de arbeidsovereenkomst door opzegging

 • Ontslag wegens dringende reden

 • Onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming

 • Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens overmacht

 • Motivering van het ontslag en kennelijk onredelijk ontslag

 • Ontslagverboden en –beperkingen (zwangerschap, klacht psychosociale risico’s e.a., beschermde werknemer,)

 • Bijzondere categorieën werknemers (handelsvertegenwoordigers, studenten, telewerkers, …)

 • Loonbescherming en sociaal strafrecht

 • Advies omtrent Arbeidsreglement

 • Welzijn op het werk (psychosociale risico’s, pesten op het werk, …)

 • Gelijke behandeling (man – vrouw, handicap, racisme, …)

 • Arbeidsduur

Bescherming van de persoon van de geesteszieke

Op basis van de Wet op de Bescherming van de Persoon van de Geesteszieke van 26 juni 1990, kan de vrederechter een geesteszieke persoon voor observatie in een psychiatrische dienst doen opnemen. Dit enkel op voorwaarde dat geen andere geschikte behandeling mogelijk is en de toestand van de persoon dit vereist omdat hij zijn gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengt of omdat hij andermans leven en integriteit bedreigt.

Het verzoek kan uitgaan van elke belanghebbende (vb. een familielid), en geschiedt bij verzoekschrift, dat steeds vergezeld moet zijn van een recent en omstandig geneeskundig verslag

In spoedeisende gevallen kan de procureur des Konings de zieke reeds voor observatie in de instelling doen opnemen en vervolgens binnen de 24 uren een verzoekschrift bij het vredegerecht indienen. 

De vrederechter oordeelt steeds na de bewuste persoon persoonlijk te hebben gezien en gehoord in bijzijn van diens advocaat.

Na een eventuele opname ter observatie kan, op vraag van de directeur van de instelling, nog een verder verblijf worden opgelegd door de vrederechter.

Hoger beroep wordt in deze zaken ingesteld bij de familierechtbank (rechtbank van eerste aanleg).

Bewindvoering

Binnen ons rechtssysteem is elke meerderjarige persoon rechtsbekwaam, dit betekent onder andere handelingsbekwaam.

De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming ervan, een bewindvoerder toegevoegd worden. De aanstelling van een bewindvoerder zal deze personen beschermen tegen de gevolgen van eigen daden en/of van allerlei acties vanwege anderen. 

Hierbij tracht de bewindvoerder een goed evenwicht te zoeken tussen enerzijds de eerbied voor de autonomie van de betrokken persoon en anderzijds een gepaste en effectieve bescherming tegen mogelijke misstappen of misbruiken.

Jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht

 • Bijstand van minderjarige in het kader van een burgerlijke procedure inzake ouderlijk gezag, verblijf en recht op persoonlijk contact 

 • Bijstand van minderjarige in het kader van een burgerlijke procedure inzake de verplichting van ouders hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en opleiding te verschaffen 

 • Pleegzorg 

 • Comités voor bijzondere jeugdzorg 

 • Bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand 

 • Integrale jeugdhulp 

 • Jeugdbeschermingsrecht: bijstand aan de minderjarige in het kader van een procedure “verontrustende opvoedingssituatie” (VOS) of een procedure waarbij een minderjarige een “als misdrijf omschreven feit” (MOF) heeft gepleegd 

 • Bijstand aan de ouders van de minderjarige in het kader van procedures voor de jeugdrechtbank (VOS of MOF dossiers) 

Onderwijsrecht

Secundair onderwijs:

 • Beroepen tegen klassenraad (interne en externe beroepsprocedure, Raad van State)
 • Betwisting van examenresultaten
 • Orde en tuchtmaatregelen

Hoger onderwijs:

 • Beroepen tegen examen(tucht)beslissing (interne en externe beroepsprocedure, Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen)
 • Beroepen tegen:
  • De toekenning van een bewijs van bekwaamheid
  • De toekenning van een vrijstelling
  • Een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma wordt opgelegd en de studieomvang ervan bepaald wordt
  • Een maatregel van studievoortgangsbewaking, bedoeld in artikel II.245 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013
  • De weigering om een bepaald opleidingsonderdeel op te nemen in het diplomacontract als de student die een geïndividualiseerd traject volgt, zich nog niet eerder voor dat opleidingsonderdeel heeft ingeschreven.
  • Een beslissing inzake de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma van hoger onderwijs met een Vlaams diploma van hoger onderwijs genomen krachtens artikel II.256 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013
  • Een individuele beslissing houdende de weigering tot inschrijving op basis van ontoereikend leerkrediet of een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0.
 • Verzoeken inzake (terugvordering) leerkrediet

Schoolbesturen en personeel:

 • Tucht (personeel)
  • Interne tuchtprocedure
  • Externe procedure voor de bevoegde Kamer van Beroep of Raad van State
 • Ontslag en einde aanstelling

Personenrecht, familierecht en familiaal vermogensrecht

 • Personenrecht (o.a. naamswijzigingen, verbetering akten van de burgerlijke stand, nationaliteit) 

 • Personenbeschermingsrecht (geestesstoornis, gerechtelijke beschermingsmaatregel - bewindvoering) 

 • Afstamming 

 • Adoptie 

 • Pleegzorg 

 • Aangaan van een huwelijk of wettelijke samenwoning en discussie omtrent schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning 

 • Adviesverlening inzake huwelijkscontracten 

 • Verhoudingen tussen ouders en kinderen (ouderlijk gezag, ouderlijke verplichtingen, verblijfsregelingen, onderhoudsvorderingen)

 • Voorlopige maatregelen bij relatie- of gezinsproblemen

 • Onderhoudsvorderingen (m.b.t. kinderen, m.b.t. (ex)echtgenoten, m.b.t. andere familieleden) 

 • Echtscheiding, beëindiging wettelijke samenwonings- en feitelijke samenwoningsrelaties 

 • Vereffening-verdeling van de huwgemeenschap of na wettelijke (of feitelijke) samenwoning 

 • Onderhoudsuitkering na echtscheiding

 • Contactrecht tussen kinderen en derden (o.a. grootouders)

 • Adviesverlening bij schenkingen en testamenten 

 • Erfrecht, vereffeningen en verdelingen in het kader van nalatenschappen 

Sociale zekerheidsrecht

 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • Arbeidsongevallen en Beroepsziekten

 • Werkloosheid en arbeidsvoorziening

 • Swt (voorheen brugpensioen)

 • Gezinsbijslagen

 • Pensioenen en aanvullende pensioenen

 • Leefloon en maatschappelijke integratie

 • Inkomensgarantie uitkering voor ouderen

 • Tegemoetkoming aan personen met een handicap

 • Gewaarborgde gezinsbijslag

 • Individuele materiele bijstand voor personen met een handicap

 • Persoonlijk Asistentie Budget (PAB)

 • Basisondersteuningsbudget (BOB) en Persoonsvolgend budget (PVB).

Strafrecht en verkeersrecht

 • Strafrechterlijke verdediging voor correctionele rechtbank of politierechtbank (verkeersovertredingen)

 • Verdediging van slachtoffer (burgerlijke partijstelling) bij de onderzoeksrechter of het vonnisgerecht en de begroting van de geleden schade 

 • Bijstand geïnterneerden voor de ‘kamer ter bescherming van de maatschappij’

 • Bijstand gedetineerden of slachtoffers voor de ‘strafuitvoeringsrechtbank’

Vreemdelingenrecht

 • Gezinshereniging

 • Regularisatie (humanitaire regularisatie “9bis”, medische regularisatie “9ter”) 

 • Asiel (erkenning als vluchteling of subsidiaire beschermingsstatus) 

 • Bijstand aan de niet-begeleide-minderjarige vluchteling 

 • Procedures inzake schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning 

 • Advies bij aanvragen visum (visum kort verblijf, visum lang verblijf, studentenvisum, …) 

 • Nationaliteit